Tüzük

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

Madde-1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı: "Hemşirelikte Araştırma-Geliştirme Derneği (HEMAR-G DER)” dir. Derneğin Merkezi: Ankara'dadır. Şubesi yoktur.

Madde-2 DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMİ

Derneğin amacı, hemşireliği, inceleme ve araştırmalara dayalı olarak geliştirmek ve mesleki hakların korunması ve geliştirilmesi için çalışmaktır.

Dernek bu amaca yönelik olarak hemşirelik eğitimi, hizmetleri, yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda çalışmalar yapmak üzere aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirir;

a)Bilimsel toplantılar (kongre, sempozyum, konferans v.b) düzenler.

b)İlgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

c)Araştırma ve projeler planlar, planlanmış proje ve araştırmaları olanakları ölçüsünde destekler.

d)Toplumun sağlıkla ilgili gereksinimlerini ve mesleğin sorunlarını dikkate alarak hemşirelikte araştırma önceliklerini belirler.

e)Yükseköğretim kurumları ile işbirliği içersinde sertifika programları düzenler, koordine eder.

f)Yayın (kitap, dergi, broşür v.b) yapar.

g)Dokümantasyon birimi oluşturur.

Madde-3 DERNEĞE ÜYE OLMA

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

a)Asil Üye:Medeni haklara sahip olan, Fakülte/Yüksekokulların Hemşirelik lisans mezunu hemşireler ile hemşireliğe eş değer sağlık memurluğu lisans mezunları yönetim kurulu kararı ile asil üye olabilirler.

b)Onursal Üye: Medeni haklara sahip olan, Fakülte/Yüksekokulların Hemşirelik lisans öğrencileri ve hemşireliğe eş değer Sağlık Memurluğu lisans öğrencileri onursal üye olurlar. Genel kurulda oy hakları olmayıp, yönetim ve denetim kuruluna seçilemezler. İsterlerse aidat ödeyebilirler. Onursal üyeler mezuniyet belgeleri ile yazılı başvuru yapmaları halinde asil üye olurlar.

Türk vatandaşı olmayan hemşirelerin derneğe üye olabilmesi için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olması gerekir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır.

Madde-4 ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Her üye yazılı bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.

Derneğin amaçlarına aykırı hareket eden üyeler yönetim kurulunun kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar.

Dernekten çıkarılan üye, yönetim kurulunun verdiği karara Genel Kurulda itirazda bulunabilir. Genel Kurul kararını kabul etmeyen ve üyeliğine son verilen üyeler derneğin merkezinin bulunduğu şehirdeki mahkemeye müracaat edebilirler.

Derneklere üye olma hakkını kaybeden üyelerin üyeliklerine yönetim kurulunca son verilir.

Üyelik aidatını 2 yıl üst üste ödemeyenlere yazılı uyarı yapılır. Uyarı sonrası aidatını 3 ay içinde ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararı ile sona erer.

Madde-5 ÜYELERİN HAKLARI

Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Madde-6 DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

a)Genel Kurul,

b)Yönetim Kurulu,

c)Denetleme Kurulu,

Madde-7 GENEL KURUL

Olağan Genel Kurul, 3 yılda bir Nisan ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde-8 ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde-9 TOPLANTI YERİ

Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yada başka bir ilde yapılabilir.

Madde-10 TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları asıl üye sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Madde-11 TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Madde-12 GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde-13 GENEL KURULUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a)Dernek organlarının seçilmesi,

b)Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

c)Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,

d)Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e)Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f)Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

g)Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

h)Derneğin feshedilmesi,

i)Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Madde-14 OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Oylamalar, Genel Kurulaksi bir karar vermedikçe, açık, ancak Yönetim ve Denetleme Kurulları seçimi gizli oyla yapılır. Gizli oylar, yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Kararlar, oylamaya katılanların yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.

Madde-15 YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Yönetim kurulu yedi asıl ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim kuruluna seçilen üyeler kendi aralarında görev bölümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanı seçerler. Kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim kurulu ayda en az bir kez toplanır. Toplantıda çoğunluğun bulunması şarttır. Mazeretini bildirmeden üç defa yönetim kurulu toplantısına gelmeyen üye ya da üyeler istifa etmiş sayılır. Bu üyelerin yerine, yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre yapılmış olan sıralamada birinci sırada bulunan üyeden başlamak üzere yeteri kadar üye yönetim kurulundaki üye sayısını tamamlamak üzere göreve çağrılırlar.

Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

a)Derneğin amaçları doğrultusunda bütün kurum ve kuruluşlar nezdinde derneği temsil etmek ve girişimlerde bulunmak,

b)Derneği temsil etmek hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

c)Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

d)Türk vatandaşı olmayanların dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek,

e)Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,

f)Genel kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak. Bina veya tesis inşa ettirmek, devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil hisse senedi satın almak,

g)Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

h)Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

i)Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,

j)Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,

k)Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,

l)Derneğin hemşirelikle ilgili yurtdışındaki kuruluşlar ile bilimsel temaslarda bulunabilmesi, bu kuruluşlarla hemşirelik alanında işbirliği yapabilmesi için yetkili makamlar nezdinde gerekli müracaatları yapmak.

Madde-16 İÇ YÖNETMELİK

Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.

Madde-17 DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu, yönetmeliklere ve dernek tüzüğüne göre Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

Madde-18 DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca seçilir.

Denetleme Kurulunun Görevleri;

a)En geç altı ayda bir, belirsiz zamanlarda, derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,

b)Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

c)Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

Madde19 ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Dernekler, genel kurulu izleyen otuz gün içinde, yönetim kurulu ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülkî idare amirliğine bildirmekle yükümlüdür. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de aynı usule tâbidir.

Madde-20 YABANCI DERNEK VE KURULUŞLARLA İLİŞKİ

Dernek, ilgili makamlara önceden bildirimde bulunarak, yurt dışındaki dernek ya da kuruluşların üyelerini Türkiye'ye davet edebilir ya da dernek ve kuruluşların davetlerine uyarak üyelerini yurt dışına gönderebilir. Valiliğe yapılacak bildirimde, davetin amacı, tarihi, yeri, ilgili dernek ya da kuruluşun adı ve adresi ile katılacak üyelere ait bilgiler bulunur.

Madde-21 ÜYE AİDATLARI

Üyelik ve Giriş aidatı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve günün koşullarına göre değiştirilebilir. Aidatların ödenmesinde teknolojik yenilikler (Kredi kartı, ATM kartı, Mail Order, internet v.b.) uygulanabilir. Aidatların yıl içinde en geç haziran ayı sonuna kadar ödenmesi zorunludur.

Dernekten çıkan veya çıkartılan üye üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildirler.

Madde-22 DERNEĞİN GELİRLERİ

Derneğin Gelir Kaynakları;

a)Üye aidatı,

b)Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, sporyarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c)Araştırma, proje çalışmaları, bilimsel çalışmaların gelirleri, danışma hizmeti gelirleri, sertifika programları gibi sürekli eğitim çalışmaları için ilgili kişi, kurum ve kuruluşların ödeyeceği ücretler,

d)Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

e)Bağışlar ve yardımlar,

f)Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.

Dernek, dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önceden mülki amirliğe bildirimde bulunması gerekir.

Madde-23 DEFTER VE KAYITLAR

Dernek; kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde-24 GELİR VE GİDERLERDE USUL

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Madde-25 DERNEĞİN HARCAMALARI VE BORÇLANMA USULLERİ

Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır.

Derneğin paraları bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek, bir yere para göndermek; sayman veya yönetim kurulunun belirlediği bir yönetim kurulu üyesinin imzası ile mümkündür.

Dernek genel kurul kararı ile borçlanabilir.

Madde-26 TÜZÜĞÜN NEŞEKİLDE DEĞİŞTİRİLECEĞİ

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilir. Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurula katılan üyelerin 2/3’ünün oyu ile kabul edilir.

Madde-27 DERNEĞİN FESHİ

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulun demeğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kuralları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.

Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir.

Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığı “Türk Hemşireler Derneği”ne devredilir.

Madde-28 HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

Tüm hakları Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş tasarım, kodlama, hosting Bey Bilgisayar