Yazar Rehberi

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ

YAZARLARA

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi’ne yazı göndermek isteyen tüm yazarlar Uluslararası Tıp Dergileri Editörleri Kurulu (International Committee of Medical Journal Editors (ICJME-2008))’nun kurallarına uymak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgiye http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/icmje_08.pdf web adresinden ulaşabilirsiniz.

Makale Gönderme

Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi’ne makalelerinizi hemargedergi@gmail.com elektronik posta adresi ile ulaştırabilirsiniz.

GENEL BİLGİLER

Hemşireliğin/sağlığın her dalına ilişkin özgün araştırma ve derleme (çağrılı/sistematik) niteliğindeki yazılar kabul edilir.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazı daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.

-Yayımlanmak üzere gönderilen yazı “yayın süreci içinde” başka dergi ya da dergilere gönderilmemiş olmalıdır.

-Yazı dergide yayımlanmadan önce “bildiri özet kitabında” özet olarak basılmış olabilir. Bu durum dergiye başvuru sırasında “editöre sunum sayfasında” yer almalıdır. Yazı yayım süreci içindeyken ya da yayımlandıktan sonra “bildiri özet kitabında” özet olarak yer alabilir.

-Yazının bilimsel ve etik kurallara uygunluğundan yazar/lar sorumludur.

-Yazıdaki düşünce ve görüşlerden yazar/lar sorumludur.

-Yazıdaki yazar adları ve sıralaması sonradan hiçbir biçimde değiştirilemez.

-Dergide yayımlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.

Yazı Değerlendirme Süreci

1-Gönderilen makale yayın editörleri tarafından biçimsel olarak ön incelemeden geçer. Makalenin biçimsel eksiklikleri varsa yazarına ya da yazışma yazarına düzeltilmesi için bildirilir. Bu eksiklikler tamamlanmadan makale işlemleri devam etmez.

2-Yayın hakkı devir formu editöre ulaşmadan makale değerlendirmeye alınmaz. Yazar sıralaması, yayın hakkı devir formunda ve editöre sunum sayfasında aynı sıralamada olmak zorundadır.

3-Biçimsel eksikliği bulunmayan makale, ön inceleme için editörler kuruluna sunulur. Editörler "makale değerlendirmelerim göz önüne alınarak danışmana gönderilebilir", "eleştiriler doğrultusunda düzeltildikten sonra tekrar görmek isterim" ya da "yayımlanamaz" biçiminde karar verebilirler.

4-Danışmanlar tarafından değerlendirilmesi uygun görülen makaleler danışmanlara gönderilir. Danışman yanıtları "yayımlanabilir", "eleştiriler doğrultusunda düzeltildikten sonra yayımlanabilir", "eleştiriler doğrultusunda düzeltildikten sonra tekrar görmek isterim" ya da "yayımlanamaz" biçiminde olabilir.

5-Makale dergi editörü tarafından “makaleniz kabul edilmiştir” bilgisi gelmeden yayın olarak kullanılamaz.

YAZI ÇEŞİTLERİ

Orjinal Araştırma

Özgün araştırma makaleleridir.

Yapısı: Özet, Giriş, Gereç ve Yöntemler, Bulgular, Tartışma, Sonuç, Teşekkür, Kaynaklar

Derlemeler

Doğrudan (sadece sistematik derlemeler) ya da davet edilen yazarlar tarafından yazılabilir.

Editöre Mektup

Dergide yayımlanan yazılara ilişkin okuyucuların görüş ve sorularını içeren yazılardır. Bu yazı 500 kelimeyi geçemez ve en çok 5 kaynak içerebilir. Mektubu yazan atıf yaptığı yazının kaynağını vermeli, kendi adı ve adresini bildirmelidir. Bu mektubun yayımlanmasına yayın kurulu karar verir. Bu mektuba kendine atıf yapılan yazar ya da editör aynı uzunlukta bir yanıt verebilir.

YAYIN KURALLARI

Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:

1.       Yazar bilgileri editöre sunum sayfası olarak ayrı bir dosya halinde sunulmalıdır. Editöre sunum sayfasında; yazar katkıları, yazarların adresi, teşekkür bilgileri, iletişim yazarı ve ayrıca çalışmanın daha önce kongrelerde sunulup sunulmadığı yer almalıdır.

2.       Ana makale yazar ismi ve adres bilgileri içermemelidir.

3.       Türkçe makalelerde Türk Dil Kurumu'nun Türkçe Sözlüğü esas alınmalıdır.

4.       Yazılar (A4) boyutlarında (21x 29.5) kağıda, her yanından 2.5 cm boşluk kalacak şekilde, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklüğünde ve 2 satır aralığı ile (tablolar dahil) yazılmalıdır ve sayfa sayısı araştırma makalelerinde 30'u, derleme makalelerde 20'yi geçmemelidir. Metinde (tablolarda dahil) hiçbir düzenleme yapılmamalıdır. Tüm düzenlemeler dizgi ekibi tarafından yapılmaktadır.

5.       Kaynaklar bölümü yeni bir sayfa ile başlamalıdır.

6.       Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel hayvan çalışmaları için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir. Ulusal ve uluslararası geçerli etik kurallara uyulmalıdır.Bu konu hakkında http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/etik.uhtml adresinde yer alan etik konular başlıklı metinden faydalanılabilinir. Etik kurul izinleri e-maille ya da iznin fotokopisi posta ile editöre gönderilmelidir.

7.       Araştırma makaleleri gönderilirken çalışmanın nerede yapıldığı (il, hastane vb.) açık olarak belirtilmelidir.

8.       Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi’ne yazı gönderilirken Yayın Hakkı Devir Formu'nun tüm yazarlar tarafından (editöre sunum sayfasındaki isim sıralaması ile aynı olmalı) imzalanması gerekmektedir.

9.       Yayımlanmasına karar verilen makalenin son hali, yeniden gözden geçirilmesi için yazara (yazar tek kişi ise) ya da yazışma yazarına (yazar birden çok ise) gönderilir. Yazışma yazarı, yazının son halini diğer yazarlara ulaştırarak onların onaylarını almaktan sorumludur.

10.    Bireysel deneyimler, ders notları, bildiriler ve yayımlanmamış tezler kaynak olarak gösterilemez.

11.    Yazarların davetli derleme makalelerine olan katkılarının düzeyi, yazar adlarının sıralanması ile gösterilir.

12.    Yazarların araştırma makalelerine olan katkıları, aşağıdaki üç başlıktan hangileri içine giriyor ise o başlığın yanına katkı oranlarını da göz önüne alarak ad ve soyadlarını sırayla yazmaları gerekir. Öncelikle ad/lar sonra bir boşluk bırakılarak soyad/ların baş harfleri büyük harf olarak yazılmalıdır.

Örn; Nalan AYDIN, Hatice LAFÇI-AK, Özden Kevser LEBLEBİCİ, Gül Nil UZUN-SEL

Yazarların Katkıları

1. Çalışma tasarımı : N A, H L-A, ÖK L

2. Veri toplama ve/ veya analizi : H L-A, N A, GN U-S

3. Makalenin hazırlanması : N A, H L-A, ÖK L, GN U-S

Yazarlık hakkını kazanabilmek için her bir yazarın, yukarıdaki iki aşamadan en az birinde mutlaka adı olmalı ve üçüncü aşamada yazarların tümünün adı olmalıdır.

Editöre Sunum Sayfası

Bu sayfada, gönderilen yazının başlığı (Türkçe ve İngilizce), yazar/ların adı soyadı, akademik unvan/ları, yazışma adresi, , elektronik posta adresi, telefon numaraları (iş telefonları-Cep telefonları) ve yazı bir kongre/sempozyum da sunulmuş ise sunulduğu yer ve tarih bulunmalıdır. Çalışmayı finanse eden kurum varsa yazılmalıdır. Çalışmaya katkı veren bireyler varsa teşekkür yazılmalıdır. Birden fazla yazarlı çalışmalarda yazarların yazıya katkıları da bu sayfada yer almalıdır.

Öz

Özet, Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır.

Türkçe Öz:Türkçe olarak yazılmalı ve 250 sözcüğü aşmamalıdır. Amaç, yöntem, bulgular ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Kısaltma kullanılmamalı, formül ve kaynak gösterilmemelidir.Türkçe Öz sonunda anahtar sözcükler “Anahtar Sözcükler” olarak yazılmalıdır.

 

İngilizce Öz (Abstract): İngilizce olarak yazılmalı ve 250 sözcüğü aşmamalıdır. Objective, Method, Results ve Conclusion bölümlerinden oluşmalıdır. Kısaltma kullanılmamalı, formül ve kaynak gösterilmemelidir. İngilizce öz sonunda anahtar sözcükler birleşik şekilde “Keywords” olarak yazılmalıdır.

 

Anahtar Sözcükler (Keywords):En az üç sözcük olmalı, Türkçe ve İngilizce yazılmalıdır. Sözcükler virgül (,) ile ayrılmalıdır. İngilizce anahtar sözcükler “Medical Subject Headings (MESH)”e uygun olarak verilmelidir (Bkz. www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar sözcükler “Türkiye Bilim Terimleri (TBT)’ne uygun olarak verilmelidir (Bkz. www.bilimterimleri.com).

 

Giriş

Çalışmanın genel koşullarını ve dayandığı zemini verir (örneğin, problemin yapısı ve anlamı). Sorun daha önce yapılmış araştırmaların ışığında ortaya konulur. Giriş bölümünün sonunda koyu italik olarak çalışmanın amacı yazılmalı, hipotezi ya da araştırma sorusu açık olarak belirtilmelidir.

Yöntem

Araştırmanın tasarım biçimi, yapıldığı yer ve özellikleri, araştırmanın evreni ve örneklem seçimi, sınırlılıkları, verilerin toplanması, etik yönü ve verilerin değerlendirilmesi bölümlerinden oluşmalıdır. Yöntemin alt başlıkları (Araştırmanın Türü, Evren ve Örneklem, Araştırmanın Yapıldığı yer ve Özellikleri, Ver Toplama Araçları, Verilerin Toplanması, Verilerin Değerlendirilmesi, Araştırmanın Etik Boyutu, Araştırmanın Sınırlılıkları)koyu ve italik olmalıdır.

Bulgular

Bu bölümde, çalışmanın verilerinden elde edilen bulgular ve bu bulguların güvenirliğinin istatistiksel kanıtları yer almalıdır. Çalışmadan elde edilen bulgular metin, tablo, grafik ve şekillerle sunulabilir. Tüm bulgular yorumsuz olarak sunulmalıdır.

Tablolar

Tablolar bilgileri öz ve etkili bir biçimde yansıtırlar. Ayrıca, istenilen nitelikte ve kesinlikte bilgi sağlarlar. Verilerin metinden ziyade tablolarda verilmesi, genellikle metnin kısaltılmasına olanak verir.

Tablolar ayrı bir sayfada çift boşluklu yazılmalıdır. Metindeki geçişlerine göre sırasıyla numaralandırılmalıdır ve her birine kısa bir başlık verilmelidir. Tablo içinde yatay ve dikey çizgiler kullanılmamalıdır. Her sütuna kısa veya özet bir başlık verilmelidir. Tablo başlığı Tablo 1. Annelerin Demografik Özellikleri (n=45) şeklinde olmalıdır.

Yazarlar, açıklayıcı nedenleri başlığa değil dipnotlara koymalıdır. Bütün standart olmayan kısaltmalar dipnotlarda açıklanmalıdır. Dipnotlarda harf ya da sırasıyla şu semboller kullanılmalıdır: *,†,‡,§,||,¶,**,††,‡‡

Standart sapma ve standart ortalama hata gibi istatistiksel değişkenlerin ölçüleri tanımlanmalıdır. Tablo, grafik ve şekillerin metin içinde olması gerektiği yerlere “Tablo 1'i giriniz”, “Grafik 2'yi giriniz” gibi uyarılar konulmalıdır. Tablo, grafik ve şekillerin toplamı 5 adedi geçmemelidir. Tablo, grafik ve şekillerin her biri ayrı sayfalarda olmak üzere kaynaklar bölümünün arkasında yer almalıdır. Tablo başlığı tablonun üzerine, grafik ve şekil başlıkları ise bunların altına yazılmalıdır. Türkçe bölümlerde metin ve tablolarda küsürlü rakamlar verilirken virgül kullanılmalıdır (p=0,001, %5,23). İngilizce bölümlerde metin ve tablolarda küsürlü rakamlar verilirken nokta kullanılmalıdır.

 

Resimler (Şekiller)

Şekiller profesyonel olarak çizilmeli, fotoğraflanmalı veya fotoğraf kalitesinde dijital baskı olarak sunulmalıdır. Şekillerdeki harfler, numaralar ve semboller açık ve yayın için boyutları küçültüldüğünde bile kolayca okunabilecek kadar büyük boyutta olmalıdır. Şekiller metinde belirtildikleri sıraya uygun olarak numaralandırılmalıdır. Eğer daha önce yayımlanmış bir resim kullanılacaksa, resmin kullanılması için telif sahibinden alınan yazılı izin gönderilmeli ve orijinal kaynağa teşekkür edilmelidir.

 

Kısaltmalar ve Semboller

Makalenin başlığında kısaltma kullanmaktan kaçınılmalıdır. Eğer kısaltma, standart bir ölçü birimi değilse, kısaltmanın tam açıklaması, metindeki ilk kullanımında verilmelidir.

Tartışma

Çalışmanın ve bundan çıkan sonuçların yeni ve önemli yönleri vurgulanmalıdır. Giriş bölümünde ortaya konulan soru/ların yanıtları verilmelidir. Giriş ve sonuçlar bölümünde sunulan verileri ve diğer bilgiler yinelenmemelidir. Sonuç tartışması (Conclusion) alt başlığı, koyu ve italik olmalıdır. Sonuç tartışmasında araştırma sonuçlarına dayalı önerilere de yer verilmelidir.

Kaynaklar

Kaynak Tipi ve Biçimi

Kaynaklar metinde yer aldıkları sırayla numaralandırılmalıdır. Metinde cümle sonunda noktalama işaretlerinden sonra “Üst Simge” olarak belirtilmelidir. Makalede bulunan tüm yazarlar belirtilmelidir. Kaynak yazımı Index Medicus’ta belirtilen şekilde olmalıdır (Bkz: www.icmje.org).

Metin sonunda;

Örn;

“… Kanıta dayalı araştırmalar kanıt düzeylerine göre sınıflandırılmalıdır”.1

Metin içerisinde;

 

Örn;

 

Özhan ve ark.’nın12 ……

 

Kaynakça için örnekler;

Makale için;Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, makale ismi, dergi ismi, yıl, cilt (sayı): sayfa no’su belirtilmelidir. 

 

Örn;

Stewart DA, Stein A, Forest GC, Clark DM. Psychosocial adjustment in siblings of children with cronic life-threatining illness: A research note. J Child Psychol Psychiatry 1992;33(4): 779-784.

Kitap için;Yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve isim(ler)inin başharf(ler)i, bölüm başlığı, editörün (lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar belirtilmelidir.

Örn;

Whitehead A. Science and the modern world. New York: Free Pres, 1998; 382- 395

İnternet için;

Örn;

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yetiştirme Yurtları (İnternet), Ulaşım adresi: http://www.shcek.gov.tr, (Ulaşım tarihi: 17/04/2005).

American Heart Association (AHA) [Online]. Congenital heart defects fact sheet. Available from: http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier= 3055913, (Accessed 2009 July 14).

Kaynakçada gösterim;

Kaynaklar metin içinde geçtikleri sıraya göre numaralandırılır.

Örn;

1.       Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Yetiştirme Yurtları (İnternet). Ulaşım adresi: http://www.shcek.gov.tr, (Ulaşım tarihi: 17/04/2005).

2.       Stein E, Rae-Grant N, Ackland S, Avison W. Psychiatric disorders of children “in care”: Methodology and demographic correlates. Can J Psychiatry 1994; 39: 341-347.

3.       Barbel K, Freundlich M. Foster Care Today. Casey Family Programs National Center for Resource Family Support 2001,

 

Önemli Not:Dergilerin kısaltılmış isimlerine http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.htmlve http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journalsadreslerinden ulaşılabilir. Bu iki dizinde bulunmayan dergi isimleri için ise dergilerin basılı ya da elektronik baskısına bakılabilir.

Etiketler:

Tüm hakları Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği'ne aittir, izinsiz alıntı yapılamaz.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş tasarım, kodlama, hosting Bey Bilgisayar